Namazi dhe surja El Fatiha

Hadith Kudsi (1)
Transmetohet prej Ebu Hurejres r.a. se Profeti Muhammed a.s. ka thene:
“Namazi i falur ne te cilin nuk eshte keduar (thene) esenca e Kur’ani (surja El Fatiha) eshte namaz i paplotesuar, duke e perseritur kete tre here. Dikush i thote Ebu Hurejres: Edhe nese jemi mbas imamit? Ai tha: Kendoje (thuaje) ne heshtje se kam degjuar Profetin Muhammed a.s. te thote: Allahu xh.sh. ka urdheruar:
“E kam nda namazin ne mes Vetes Time dhe robit tim ne dy gjysma dhe namazi ai do te perfitoj nga ajo per te cilen eshte falur.
Kur robi im te thote: “El Hamdulil Lahi Rabil Alemin dmth; Te gjitha falenderimet jane per Allahun” Allahu thote: Me ka falenderuar robi im.
Kur thote: “Err-Rahmanir Rahim-Bamiresi i pa shoq, Dhuruesi i pashembullt)” Allahu thote: “Me lartesoj me falenderoj robi im.”
Kur namazfalesi thote: Meliki jovmid-din -Zoteruesi i dites se Gjykimit” Allahu xh.sh. thote:
“Me lartesoj robi im, ne nje rast tjeter thote: Robi im eshte i bindur ndaj Madheshtis Time.”
Kur namaz falesi thote: Ij-jake Nabudu ve Ij-jake nestain– Ty (Allah) te adhurojme dhre prej Teje ndihme kerkojme)” Allahu xh.sh. thote: “Kjo eshte ne mesin tim dhe robit Tim dhe ai do te marr ate per te cilen eshte lutur.”
Kur namaz falesi thote: “Ih-dinas siratal mustekim, siratal ledhine en amte alejhim gajril magdubi alehim ve led daalin-Na udhehiq ne rrugen e drejte, ne rrugen e atyre mbi te cilet ke leshuar Miresit Tuaja dhe jo ne rrugen e atyre ne cilen ke leshuar zemrimin Tend dhe as te atyre te cilet jane larguar rruges se drejte.” Allahu xh.sh. thote: “Kjo eshte per robin Tim dhe ai do te kete ate cfare ai ka kerkuar.” (Muslimi gjithashtu Malku, Tirmidhi, Ebu Davudi, En Nesaiu dhe Ibn Maxhe)

Pergatiti
Gezim KOPANI

________
1. Per te mesuar se cfare eshte Hadithi Kudsi kliko ketu: http://gezimkopani.com/2019/10/30/cfare-jane-hadithet-kudsi/