Kuptimi i Sureve te Kur’anit

Me fjalen Kur’an kuptojme:  Liber Hynor i Allahut. Libri Hynore i Allahut quhet edhe Mus’haf. Kur’ani eshte i ndar ne kapituj te cilat quhen Sure dhe Suret jane te ndara ne fjali te cilat quhen Ajet.
Kur’ani i madheruar ka 114 sure. Nje pjese e sureve kan zbritur gjate kohes qe Profeti Muhammed a.s. ishte ne Mekke dhe nje pjese gjate kohes kur Profeti Muhammed a.s. ishte ne Medine. Mesi u Kur’anit ka suren El Kehf. Surja qe ka rendesin sa 1/3 e Kur’anit eshte surja Ihlas. Ajeti i pare i shpallur ne Kur’an jane ajetet e para te sures El Alak. Ndersa ajeti i fundit qe u shpall eshte ajeti 281 i sures El Bekare.

El Fatiha: Hapja (sure e Kur’anit)

El Bekare: Lopa (sure e Kur’anit)

Al Imran: Familja e Imranit (Sure ne Kur’an)

Nisa: Grate (sure ne Kur’an)

El Maide: Sofra e shtruar (sure ne Kur’an)

En Am: Begatite (sure ne Kur’an)

El Araf: Lartesite (sure ne Kur’an)

El Enfal; Plaçka e luftes (sure ne Kur’an)

Et Teube: Pendimi (sure ne Kur’an)

Junus: Emri i Pejgamberit Junus a.s.  (sure ne Kur’an)

Hud: Emri i Pejgamberit Hud a.s. (sure ne Kur’an)

Jusuf: Emri i Pejgamberit Jusuf a.s (sure ne Kur’an)

Er Rad: Shkreptim (vetetim) (sure ne Kur’an)

Ibrahim: Emri i Pejgamberit Ibrahim a.s (sure ne Kur’an)

El Hixhr: Lugin shkembore (Sure ne Kur’an)

En Nahl: Bleta (sure ne Kur’an)

El Isra; Udhetimi i ngjitjes (udhetim i nates) (sure ne Kur’an)

El Kehf: Shpella (Sure ne Kur’an)

Merjem: Nena e Profetit Isa a.s. (Sure ne Kur’an)

Ta Ha: Kete shkronja jane shkurtime qe ndodhen ne disa sure te Kur’anit dhe se kuptimin e tyre e di Allahut xh.sh. (Sure ne Kur’an)

El Enbija: Pejgamberet (te Derguarit/te perzgjedhurit) (Sure ne Kur’an)

Haxh: Adhurim qe muslimanet e kryejn ne Qabe etj (per ato qe kan mundesi) (sure ne Kur’an)

El Muminun: Besimtaret (sure ne Kur’an)

En Nur: Drita (Nur) (Sure ne Kur’an)

El Furkan: Kriteri i vertetes (i verteti) (Sure ne Kur’an)

Esh Shuara: Poet/Poetet (sure ne Kur’an)

En Neml: Milingonat (sure ne Kur’an)

El Kasas: Rrefimi i vertetes (sure ne Kur’an)

El Ankebut: Merimanga (Ankebut) (Sure ne Kur’an)

Er Rum: Romaket (Sure ne Kur’an)

Lukman: Emri i Profetit Lukman a.s. (Sure ne Kur’an)

Es Sexhde; Perulja (adhurim) (Sure ne Kur’an)

El Ahzab: Lidhja e madhe (sure ne Kur’an)

Sebe: Emer qyteti (Sebe) (sure ne Kur’an)

El Fatir: Filluesi i Krijimit (Sure ne Kur’an)

Ja Sin: Keto shkronja jane shkurtime qe ndodhen ne disa sure te Kur’anit dhe se kuptimin e tyre e di vetem Allahu xh.sh. (Sure ne Kur’an)

Es Saffat: Te vendosurit ne rradh (sure ne Kur’An)

Sad: Kjo eshte nje nga shkonjat e gjuhes arabe (sad) dhe kuptimin e saj e di vetem Allahut xh.sh. (Sure ne Kur’an)

Ez Zumer: Grupe njerezore (Sure ne Kur’an)

Gafir: Folesi (Sure ne Kur’an)

Fusilet: Shtjellim ne imtesi (Sure ne Kur’an)

Es Shura: Keshillimi (Sure ne Kur’an)

Ez Zuhruf: Stolit e arit (sure ne Kur’an)

Ed Duhan: Tymi (Sure ne Kur’an)

El Xhathijeh: Gjynjezimi (Sure ne Kur’an)

El Ahkaf: Dunat e reres (Sure ne Kur’an)

Muhammed: Emri i Pejgamberit Muhammed a.s. (Sure ne Kur’an)

El Fet’h; Fitorja / Çlirimi (Sure ne Kur’an)

Kaf: Kjo eshte nje nga shkronjat e gjuhes arabe (kaf) dhe kuptimin e saj e di vetem Allahu xh.sh. (Sure ne Kur’an)

Edh Dharijat: Ererat shperndarese (Sure ne Kur’an)

En Nexhm: Ylli (Sure ne Kur’an)

El Kamer: Hena (Sure ne Kur’an)

Er Rrahman: I Gjithemeshirshmi (Nje nga emrat e Allahut eshte emri Er Rrahman) (Sure ne Kur’an)

El Vakia: Ndodhia e madhe (Vakia=Ndodhi) (Sure ne Kur’an)

El Hadid: Hekuri (Sure ne Kur’an)

El Muxhadileh; Debatuesja (Sure ne Kur’an)

El Hashr: Grumbullimi (Sure ne Kur’an)

El Mumtehineh: Gruja ne prove (Sure ne Kur’an)

Es Saff: Rreshtimi / Rrresht (Saf; psh safet e namazit) (Sure ne Kur’an)

El Xhuma: Dita e Xhuma / Bashkimi (Sure ne Kur’an)

El Munafikun: Hipokritet /Munafik = Hipokirt (Sure ne Kur’an)

Et Tegabun: Humbja  (Sure ne Kur’an)

Et Talak: Shkurorezimi (Sure ne Kur’an)

Et Tahrim; Ndalimi (Sure ne Kur’an)

El Mulk: Mbisundimi (Sure ne Kur’an)

El Kalem: Kalem  (Sure ne Kur’an)

El Hakkah: E verteta e pashmangshme (Sure ne Kur’an)

El Mearixh: Rruget e ngjitjes (sure ne Kur’an)

Nuh; Emri i Pejgamberit Nuh a.s. (Sure ne Kur’an)

El Xhin: Xhind (krijes e krijuar nga zjarri) (Sure ne Kur’an)

El Muzzemil: I mbuluari (Sure ne Kur’an)

El Muddethir: I mbeshtjelluri (Sure ne Kur’an)

El Kijame: Ringjallja (Sure ne Kur’an)

El Insan: Njeriu / Insan = Njeri (Sure ne Kur’an)

El Murselat: Te derguarit (Sure ne Kur’an)

Nebe: Lajmi i madh (Sure ne Kur’an)

En Naziat; Ata qe nxjerrin shpirtrat (Sure ne Kur’an)

Abese: I vrenjturi (Sure ne Kur’an)

Et Tekvir: PalosjeKa kuptimin e fshehjes apo mbeshtjelles se dielli paso do humbas drita e tij (Sure ne Kur’an)

El Infitar: Plasja e madhe (Sure ne Kur’an)

El Mutaffifin: Mashtruesit (Sure ne Kur’an)

El Inshikak; Çarja e madhe (Sure ne Kur’an)

El Buruxh: Yjet e medhenj (Sure ne Kur’an)

Et Tarik; Vizitor (vizitor i nates) (Sure ne Kur’an)

El A’la; Me i larti (Sure ne Kur’an)

El Gashijeh; Mbulimi (Sure ne Kur’an)

El Fexhr; Çelja e dites (zbardhja e dites) (Sure ne Kur’an)

El Beled: Qyteti (Sure ne Kur’an)

Esh Shems: Dielli /Shem=diell, (Sure ne Kur’an)

El Lejl; Nata (Sure ne Kur’an)

El Duha: Paraditja (Sure ne Kur’an)

El Inshirah: Hapja e gjoksit (Sure ne Kur’an)

Et Tin: Fiku (Sure ne Kur’an)

El Alak; Gjaku i mpiksur (Sure ne Kur’an) (Etapat e krijimit te njeriut)

El Kadr: Nata e percaktimit / vendimtare (Sure ne Kur’an)

El Bejjineh: Deshmia e qart (Sure ne Kur’an)

Ez Zelzele: Dridhja e madhe (Sure ne Kur’ani)

El Adijat: Vrapuesi (Sure ne Kur’an)

El Karia: Renia e ores (sure ne Kur’an)

Et Tekathur; Deshira ambicioze (Sure ne Kur’an)

El Asr; Koha (Sure ne Kur’an)

El Humezeh: Shpifesi (Sure ne Kur’an)

El Fil ; Elefanti (Sure ne Kur’an)

Kurejsh: Kurejshet. Emer fisi (Sure ne Kur’an)

El Maun ; Nderet e vogla (Sure ne Kur’an)

El Keuther; Gjith te mirat /  Emer lumi ne xhennet (parajs) (Sure ne Kur’an)

El Kafirun: Jobesimtaret (Sure ne Kur’an)

En Nasr: Ndihma e Allahut (Sure ne Kur’an)

El Mesed: Litar me fije hurme (Sure ne Kur’an)

El Ihlas: Njesia ose Pastertia e Besimit (Sure ne Kur’an)

El Felek; Agimi (Sure ne Kur’an)

En Nas; Njerezit (Sure ne Kur’an)

Pergatiti
Gezim Kopani