Lutja para gjumit

Profeti Muhammed a.s.ka thene: “Kur te pergatitesh per tu ulur ne gjume , merr abdest si per namaz dhe pastaj shtrihu ne krah te djathte e me pas thuaj:
Bismike rabbi vedatu xhenbi ve bike erfeuhu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfadhha bima tahfedhu bihi ibadekes salihin.” d.m.th: “Ne emrin Tend o Zoti im po shtrihem dhe ne emrin Tend (Allah) do te ngrihem. Nese ma merr shpirtin meshiroje e nese ma kthen, ruaje ashtu si i ruan robet e tu te mir.” (Buhari, Muslim)

Ebu Hurejre tregon se Profeti Muhammed a.s. ka thene: “Kur te shtrihesh per gjume thuaj ajtul kursin” (Buhari) Po ashtu i mjafton atij qe kur te shtrihet per gjume te thote dy ajetet e fundit te sures El Bekare.

Transmeton Aliu r.a. se Profeti Muhammed a.s. per ate qe shtrihet per te flet gjume urdheron te thote: “tre here “Subhanall-llah“, tre here “Elhamdulil-lah” dhe tre here “Allahu ekber” (Buhari, Muslim)

Ebu Hurejre r.a. tregon se kur Profeti Muhammed a.s. ulej ne shtratin e tij i bashkonte shuplakat, fryente leht ne to pa ze dhe thonte; Kulhuvall-llahun dhe El Felek dhe En Nas e pastaj e duart e tij ferkonte fytyren e pak trupin e kete e fillonte nga fytyra, koka etj e kete bente tre here. (Buhari)

Pergatiti
Gezim KOPANI